Piramide van Maslow

Piramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow is een schematische weergave waarin de behoeften van de mens staan weergegeven, op volgorde van de prioriteit die eraan gegeven wordt. Deze hiërarchische motivatietheorie is samengesteld door Abraham Maslow. Het sociologische model is erop gebaseerd dat een mens eerst primaire basisbehoeften heeft. Op het moment dat deze behoeften zijn ingevuld, wordt er een stap gezet naar de volgende behoefte, de bestaanszekerheden. Daarna komen de behoeften die van mindere waarde zijn aan bod. Een volgende stap wordt pas gezet als er volledig in een behoefte is voorzien. Maslow stelde dat ieder levend wezen dezelfde behoeftes nastreeft.

De piramide van Maslow (Theory of human behaviour) wordt in een driehoekvorm vormgegeven. Deze driehoek is onderverdeeld in vijf vlakken, die de hiërarchische motivatie fasen van een persoon weergeven.

De volgende vijf fasen (van onder naar boven) staan weergegeven in de behoeftepiramide van Maslow:

  • Primaire biologische behoeften zoals eten, lucht en water.
  • Bestaanszekerheid in vorm van veiligheid en zekerheid.
  • Sociale behoeften in vorm van vriendschap, liefde en sociale contacten.
  • Erkenning in vorm van de combinatie van zelfrespect en de waardering van anderen.
  • Zelfontplooiing in vorm van de mogelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen en mentale groeimogelijkheden.

In een later stadium is een zesde fase in de behoeftepiramide geïntegreerd. Dit is de fase die de behoefte aan zelftranscendentie omschrijft. Zelftranscendentie is de behoefte om jezelf te overstijgen, het benutten van je eigen potentieel. Deze behoefte is niet een primaire behoefte van een persoon zelf, maar gericht op het helpen van anderen. Een mens werkt in deze behoefte aan zichzelf, om anderen te helpen.

De onderste behoefte uit de piramide is de behoefte waar mensen het meeste waarde aan hechten. Deze fysiologische (basis) behoefte wordt ook wel de “lagere fundamentele behoefte” genoemd. De vier hogere niveaus in de behoeftepiramide worden gezien als “hogere fundamentele behoeften”.

Hoewel deze theorie vrij theoretisch is weergegeven, is het verklaren van deze behoeftes wél erg interessant voor marketeers bij het bepalen van een strategisch bedrijfsplan. De inzichten die voortkomen uit het herkennen en het onderkennen van deze theorie zijn immers van grote waarde bij het afstemmen van het aanbod van een organisatie op de behoeftes van de doelgroep. Op het moment dat het aanbod niet past bij de fase waarin de doelgroep zit, zal er géén aansluiting gerealiseerd worden en zal dit duidelijk merkbaar zijn in de afzetcijfers.