DESTEP analyse

De DESTEP analyse is een marketing tool dat veel gebruikt wordt voor het maken van een externe analyse van een bedrijf. Met de DESTEP analyse worden de omgevingsfactoren in kaart gebracht. Met een goed beeld van de omgevingsfactoren stelt het bedrijf zichzelf in staat om effectief te handelen naar de kansen en bedreigingen die door deze analyse in kaart worden gebracht. Vanzelfsprekend heeft het bedrijf geen invloed op de omgevingsfactoren, maar is deze analyse wel bepalend voor het strategisch beleid. Afstemmen van het beleid op de uitkomsten van de analyse geeft het bedrijf een kans om succesvol te zijn in haar omgeving. De DESTEP uitkomsten zijn een goede basis voor een SWOT analyse en zijn onderdeel van de situatieschets en het marketingplan van het bedrijf.

De afkorting DESTEP

DESTEP is een afkorting van de factoren die in de DESTEP analyse behandeld worden. De letters staan voor de volgende factoren:
  • D - Demografisch
  • E - Economisch
  • S - Sociaal / Cultureel
  • T - Technologisch
  • E - Ecologisch
  • P - Politiek / wetgeving

Demografisch

Demografische factoren zijn bevolkingskenmerken. Er wordt gekeken naar de populatie in de markt. Vanzelfsprekend speelt de hoeveelheid bevolking in een marktgebied een rol, maar daar blijft het niet bij. Onder andere de leeftijdsopbouw, het geslacht, de geboorte- en sterftecijfers en de (cultuur)achtergrond worden ook meegenomen in de analyse. Hier wordt de potentie in de markt bepaald. Dit is zeer van belang als er wordt gewerkt met een bedrijfslocatie waar klanten worden ontvangen.    

Economisch

Bij de economische factoren wordt de financiële situatie van een gebied geanalyseerd. Hierbij moet gedacht worden aan het (besteedbare) inkomen, de werkgelegenheid, het consumenten vertrouwen en de inflatie. Uiteraard moet er gekeken worden naar de huidige economische situatie, maar het is zeker van belang om naar het verleden te kijken om op die basis een voorspelling te doen naar de economische toekomst.

Sociaal / Cultureel

Sociale/ culturele factoren zijn factoren die te maken hebben met cultuur en leefgewoonten. Dit onderdeel van de DESTEP analyse krijgt een steeds prominentere plaats. Er wordt onder andere gekeken naar de normen en waarden die er in het gebied gelden, de leefgewoonten, het opleidingsniveau en de naleving van religie.

Technologisch

Ook aan veel veranderingen onderhevig zijn de technologische ontwikkelingen. Er worden regelmatig nieuwe innovaties gepresenteerd, nieuwe producten geïntroduceerd, nieuwe productiesystemen in gebruik genomen en nieuwe computersystemen gelanceerd. De toekomst zal ons nog meer technologische ontwikkelingen brengen. Dit kan veel invloed hebben op bedrijven en ondernemingen. Zowel kansen als bedreigingen kunnen ontstaan.

Ecologisch

Ecologische factoren zijn factoren die te maken hebben met het klimaat. Factoren die bepalend zijn voor het milieu, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoordelijk grondstofgebruik zijn hierin van belang.

Politiek / wetgeving

Ook deze factoren zijn altijd actueel en hieraan moet regelmatig aandacht aan worden besteedt. Deze factoren zijn gericht op de regel- en wetgeving gemaakt door de politiek. Nieuwe voorschriften, eisen en richtlijnen worden regelmatig herzien. Deze zes externe factoren kunnen ervoor zorgen dat er zich regelmatig nieuwe kansen of bedreigingen voor een bedrijf aandienen. Het maken van DESTEP analyses op periodieke basis zullen ervoor zorgen dat de kansen en bedreigingen voor de toekomst tijdig gesignaleerd worden. Een eenmalige DESTEP analyse volstaat daarom niet. De externe factoren veranderen en het bedrijf zal moeten meebewegen in deze veranderende wereld.