ESH Model

Het ESH model is ontwikkeld door de Nederlandse organisatiedeskundige Mathieu Weggeman. Het model is gebaseerd op het 7S-model van McKinsey. Het ESH model is een onderdeel van het DOR- model (doelen stellen, organiseren en realiseren). Het ESH richt zich specifiek op het veranderproces van organisaties.

ESH

De letters ESH staan voor: evenwichtig, samenhangend, heterogeniteit.
  • Evenwichtig is een onderdeel van het model, omdat elk element even belangrijk is als een ander element in het model. Elk element is even(ge)wichtig. Elk element vraagt evenredig veel tijd, energie en aandacht.
  • Het model is samenhangend, doordat een verandering van een element gevolgen heeft voor alle andere vijf elementen. De organisatie variabelen moeten goed op elkaar zijn afgestemd.
  • De Heterogeniteit komt tot uiting in de invulling van de elementen, deze is verschillend. Er zijn verschillen tussen formeel en informeel, intern en extern, en naar tijd en plaats.

Zes Elementen

Bij het veranderen van organisaties zijn zes elementen van belang:
  • Strategie ( De manier waarop de bedrijfsdoelen worden nagestreefd en welke middelen hiervoor worden gebruikt).
  • Structuur ( De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een organisatie).
  • Systemen (De regels en procedures die er binnen een organisatie gelden, waarmee er dagelijkse sturing gegeven wordt aan de organisatie).
  • Managementstijl ( De stijl van leidinggeven die het management in het algemeen gebruikt om de organisatie te sturen).
  • Cultuur ( De gemeenschappelijke normen en waarden binnen de organisatie).
  • Personeel (De juiste mensen op de juiste plaatsen. Gekeken wordt naar de kwaliteit van het personeel en de specialismen. Vakkundigheid, zelfstandigheid en loyaliteit naar de organisatie spelen een rol.

Veranderen in de Praktijk

De toegenomen omgevingsdynamiek is er de oorzaak van dat een onderneming vaak veranderingen moet doorvoeren. Dit om aan te passen aan de factoren en te reageren op de ontstane externe situatie. In elk veranderproces moet worden rekening gehouden met alle zes elementen.Er moet een borging zijn dat het evenwicht tussen de zes elementen constant gewaarborgd blijft. Door de elementen flexibel in te richten wordt zorg gedragen dat alle elementen (en daarmee de volledige organisatie) in staat zijn om succesvol mee te buigen met de veranderende omstandigheden.